Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens:

Egidex
Pascal Deroover
Leopoldlaan 7/13
9200 Dendermonde

pascal@egidex.be 
+32 484 912 690
BTW: BE.0734.373.340
Rek. nr.: BE95 6512 0838 0658

Als je bij ons iets koopt of bestelt ga je akkoord met deze voorwaarden:

 1. Toepassing algemene voorwaarden
  1. Alle verkopen en/of andere overeenkomsten met Egidex zijn onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden. Door het aangaan van een verkoop en / of andere overeenkomst, gaat de klant akkoord met deze voorwaarden, zelfs indien deze tegenstrijdig zouden zijn met zijn eigen voorwaarden.
 2. Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging
  1. Alle offertes, prijzen en leveringstermijnen zijn vrijblijvend en zonder enige verbintenis vanwege Egidex, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.
  2. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, op welke manier ook (brief, mail, …), verbindt de klant.
 3. Annulatie van de bestelling
  1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Egidex haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 300 EUR.
  2. Digitale goederen zoals ebooks en online trainingen kunnen niet geannuleerd worden of omgeruild. Als koper kan je in dat geval niet afzien van je bestelling. De bedenktermijn van 14 dagen is niet van toepassing voor digitale producten.
 4. Levering
  1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Egidex niet. Vertraging in de levering van goederen of diensten geeft geen recht op schadevergoeding, prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.
  2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.
  3. De website wordt pas online geplaatst na uitdrukkelijk akkoord van de klant. In dit geval wordt de klant geacht alle functionaliteiten van de website voorafgaandelijk te hebben getest. Eventuele technische fouten aan de website geven in geen geval aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding ten voordele van de klant.
 5. Betalingsmodaliteiten
  1. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Egidex. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.
  2. Een factuur wordt beschouwd als aanvaard en onweerlegbaar wanneer de klant niet per aangetekend schrijven gemotiveerd verzet aantekent binnen 8 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.
  3. Een koper kan zich niet beroepen op een geschil met de verkoper om het niet uitvoeren van zijn betalingen te rechtvaardigen.
  4. Alle facturen moeten betaald zijn voor de op de factuur aangegeven vervaldag.
  5. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 5 werkdagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Egidex, is de klant aan Egidex een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.
  6. Egidex behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.
  7. Bij niet-betaling binnen de vijf dagen worden alle kosten die Egidex doet om de betaling voldaan te krijgen (o.a. incassobureaus, advocaten, gerechtskosten, …), verhaald op de klant.
  8. Bijkomende aanpassingen worden steeds gefactureerd aan een vast uurtarief, tenzij het problemen betreft die door Egidex en de klant niet werden opgemerkt bij testen van de website.
  9. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke voor de koper uit de verkoopsovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen en diensten uitsluitend eigendom van de Egidex en kunnen deze in geval van niet-tijdige betaling door Egidex worden teruggevorderd of teniet gedaan.
  10. Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij de klant 1 maand voor het verstrijken van de termijn laat weten af te zien van een verlenging.
  11. Inschrijvingen op een opleiding kunnen tot een week voor de geplande datum geannuleerd worden mits een administratieve kost van 50 euro excl. BTW. In alle andere gevallen moet de opleiding betaald worden. Een opleiding kan tot drie dagen voor de geplande datum wel eenmalig en zonder kosten verschoven worden naar een andere datum.
 6. Aansprakelijkheid
  1. Egidex verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Egidex zijn middelenverbintenissen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Egidex is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.
  2. Egidex kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Egidex zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Egidex of een aangestelde.
  3. De klant verbindt er zich toe Egidex te vrijwaren voor elke eis die door derden zou ingeleid worden met betrekking tot de gepubliceerde teksten, afbeeldingen, logo’s e.d.
 7. Beëindiging van de overeenkomst
  1. Egidex behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, wankel krediet, bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant of indien de klant in strijd handelt met de algemene voorwaarden.
  2. De ontbinding van de overeenkomst ingevolge de hiervoor beschreven omstandigheden, kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding aan de klant, om welke reden dan ook.
  3. Bij beëindiging van de overeenkomst door de klant, zal de klant alle door Egidex verleende diensten betalen, alsook de kosten die Egidex moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Egidex nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Egidex. Bovendien behoudt Egidex het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.
  4. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.
 8. Geheimhoudingsplicht
  1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.
 9. Referentie
  1. De klant gaat ermee akkoord dat hij wordt opgenomen in het klantenportfolio van Egidex.
 10. Nietigheid
  1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Egidex en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.
 11. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank
  1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Egidex. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Dendermonde.